top of page

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt:  22 juli 2022

 

Club Leaf B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: “we”, “ons” of “Club Leaf”) leveren de content en diensten die in de mobiele applicatie (de “App”) en/of op de website (gezamenlijk: de “Software”) beschikbaar zijn voor u (“u” of “Gebruiker(s)”) met inachtneming van de onderstaande gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring en cookieverklaring, die door middel van verwijzing in dit document zijn opgenomen (gezamenlijk: de “Voorwaarden”). Door de Software te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en stemt u ermee in dat u zonder beperking of voorbehoud aan deze Voorwaarden gebonden bent. Dat houdt in dat u ermee instemt dat u, ongeacht of u ervoor kiest een account te registreren, aan deze Voorwaarden gebonden bent. Indien u niet met deze Voorwaarden instemt, dient u al het gebruik van de Software te staken en, indien van toepassing, de Software te verwijderen. De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Club Leaf worden herzien. 

 

BESCHRIJVING VAN ONZE DIENSTEN EN DE SOFTWARE

U kunt om te beginnen onze App gebruiken om uw CO2-voetafdruk te berekenen op basis van gegevens over uw levensstijl die u aan ons verstrekt. De CO2-voetafdruk is bebaseerd op de berekening van de geschatte uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door een persoon, evenement, organisatie, dienst, plaats or product, uitgedrukt in CO2-equivalent. Deze berekening is gebaseerd op uw levenstijlkeuzes en slechts een schatting. Daarna kunt u met de Software een account aanmaken en profiteren van de voordelen van de door Club Leaf aangeboden dienst. Met deze dienst kunt u uw CO2-voetafdruk compenseren door 'Leaf' te verdienen of te kopen. Elke Leaf die u verdient of koopt, vertegenwoordigt een bepaalde hoeveelheid geverifieerde emissiereducties (‘voluntary emission reduction’ or 'verified emission reduction'). Met elke Leaf compenseert u uw CO2-voetafdruk. 

 

Club Leaf verstrekt op de website informatie over de CO2-compenserende aankopen om te laten zien dat de beloofde hoeveelheid CO2-uitstoot is verminderd. Dit kan ook certificering door een onafhankelijke derde omvatten. 

 

EEN ACCOUNT AANMAKEN

U kunt de Software openen en uw CO2-voetafdruk berekenen zonder een account aan te maken. U dient wel een account aan te maken voordat u Leaf kunt verdienen of kopen om uw CO2-voetafdruk te compenseren. U kunt een account aanmaken door de velden in te vullen die voor uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld. 

 

U zegt toe dat u juiste informatie verstrekt wanneer u een account aanmaakt en dat u niet met de identiteit van een derde een account zult aanmaken. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en ervoor te zorgen dat derden geen toegang kunnen krijgen tot uw e-mailaccount of mobiele telefoon. U bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw identificatiegegevens (e-mailadres en wachtwoord) en u stemt ermee in Club Leaf onmiddellijk in kennis te stellen van onbevoegde transacties die verband houden met de Software of een andere inbreuk op de beveiliging. Club Leaf en/of derden zijn onder geen beding verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van of met betrekking tot (i) onbevoegde of frauduleuze transacties die verband houden met de Software of (ii) verlies of diefstal van informatie uit uw account bij Club Leaf. 

 

AANKOOP VAN LEAF

Leaf kunnen worden verdiend of gekocht. U kunt Leaf verdienen door uitdagingen te voltooien. Verdiende of gekochte Leaf kunnen niet voor geld worden ingewisseld.

 

U hebt de mogelijkheid incidenteel Leaf te kopen of een abonnement aan te schaffen voor een vast aantal Leaf per maand.

 

De volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Software worden geplaatst:

 

a. Prijzen:

Alle prijzen worden op de website en in de App vermeld en zijn inclusief de toepasselijke omzetbelasting en heffingen overeenkomstig de Nederlandse wetgeving (de wetgeving van het rechtsgebied van Club Leaf). Belasting wordt over het gefactureerde bedrag in rekening gebracht op basis van de regio waar de bestelling dient te worden geleverd.

b. Criterium voor deelname:

U dient (i) ten minste achttien (18) jaar te zijn of, indien dit ouder is, (ii) ten minste de meerderjarige leeftijd te hebben bereikt in het rechtsgebied waar u woont en van waaruit u de Software gebruikt om een account te openen.

c. Aankoop:

Om Leaf te kopen, kunt u met een creditcard of betaalpas, of met een andere door Club Leaf aangeboden betalingsmethode, in de Software een betaling verrichten. Nadat de aankoop is bevestigd, ontvangt u per e-mail een aankoopbevestiging, wordt uw creditcard of betaalpas geautoriseerd en wordt het totaalbedrag klaargezet voor betaling. Zodra de betaling is verwerkt, wordt uw Leaf-saldo in uw account in de Software bijgewerkt. 

d. Abonnementen:

Wanneer u een abonnement aanschaft, brengt Club Leaf bij u het bedrag in rekening dat op het moment van aanschaf wordt vermeld, met gebruikmaking van de door u aangegeven betalingsmethode. Het abonnement gaat in zodra u de registratie hebt afgerond en de betaling is bevestigd. Het abonnement wordt elke maand automatisch verlengd, tenzij u het abonnement opzegt. Ingeval Club Leaf haar prijzen wijzigt, wordt u daar ten minste 30 dagen van tevoren van in kennis gesteld. U kunt een abonnement op elk moment opzeggen via het klantenportaal van onze betalingsdienstaanbieder dat u op uw profielpagina vindt of door contact op te nemen met Club Leaf via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden. Een opzegging gaat direct in; er geldt geen opzegtermijn.

e. Abonnementsperiode, verlenging en betaling van abonnementsgelden: 

Leaf kunnen gedurende de door u aangegeven periode op basis van een abonnement worden aangeschaft. Door een abonnementsverzoek in te dienen, machtigt u ons rechtstreeks of via onze betalingsverwerkingsdienst om de toepasselijke abonnementsgelden op de door u gekozen datum via uw gekozen betalingsmethode af te schrijven. Deze abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Ingeval de door u verschuldigde abonnementsgelden niet kunnen worden geïncasseerd, kunnen we op een later moment proberen de abonnementsgelden alsnog te incasseren en/of uw account zonder kennisgeving opschorten of opheffen. Indien we vaststellen dat in rekening gebrachte en verschuldigde abonnementsgelden zijn verlaagd, gestorneerd of anderszins zijn geweigerd, wordt dit als een schending van uw betalingsverplichtingen jegens ons beschouwd en kan uw account worden gedeactiveerd of beëindigd totdat de desbetreffende abonnementsgelden (met inbegrip van eventuele vergoedingen en onkosten die door ons of externe dienstverleners verschuldigd zijn dan wel worden gemaakt) zijn geïncasseerd.

f. Herroeping:

Indien u van gedachten verandert over uw aankoop van Leaf, hebt u het recht uw aankoop binnen 14 dagen na de transactie te herroepen. Zie de pagina met veelgestelde vragen op onze website voor meer informatie over de wijze waarop u dit recht kunt uitoefenen. 

g. Kortingen:

We kunnen een bestelling annuleren en/of weigeren een promotiecode, korting of aanbieding te accepteren of te verzilveren wanneer we van mening zijn dat die frauduleus is, op oneigenlijke wijze is verkregen of niet door de beoogde ontvanger van de promotiecode, korting of aanbieding wordt verzilverd.

PUSHBERICHTEN

De Software kan de mogelijkheid bieden om berichten te ontvangen (“pushberichten” of “pushnotificaties”) waarmee u wordt voorzien van informatie over activiteiten die het onderwerp vormen van deze Voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, berichten over de Software, Leaf, Club Leaf, onderopdrachtnemers of partners van Club Leaf. Door de Software te downloaden en te gebruiken, stemt u in met de ontvangst van pushberichten via de Software. Afhankelijk van het Apparaat dat wordt gebruikt om de Software te openen, kan deze toestemming vóór het gebruik van de Software worden gevraagd. In alle gevallen kunnen pushberichten op elk moment door Gebruikers geheel naar eigen inzicht worden ge(de)activeerd door de instellingen van de Software handmatig te wijzigen.

 

EEN ACCOUNT VERWIJDEREN

U hebt de mogelijkheid uw account van uw profielpagina in de Software te verwijderen. Wanneer u uw account verwijdert, worden uw eventuele abonnementen automatisch opgezegd.

 

GEBRUIKSLICENTIE

Club Leaf verleent u met inachtneming van deze Voorwaarden een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie (“Gebruikslicentie”) voor het gebruik van de Software voor privédoeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden op uitsluitend een telefoon, tablet, computer of een ander geschikt apparaat (elk een “Apparaat”) dat u in bezit hebt of tot uw beschikking hebt. Gebruik van de Software op een andere wijze, waaronder, maar niet beperkt tot, wederverkoop, overdracht, wijziging of distributie van de Software of tekst, afbeeldingen, muziek, streepjescodes, video's, data, hyperlinks, weergaven en andere bij de Software behorende content (“Content”), is verboden. Deze Voorwaarden en de Gebruikslicentie zijn tevens van toepassing op updates van, aanvullingen op of vervangingen van deze Software, tenzij bij die updates, aanvullingen of vervangingen afzonderlijke voorwaarden worden verstrekt. In dat geval gelden de afzonderlijke voorwaarden.

 

GEBRUIKERSINFORMATIE 

Het is mogelijk dat voor sommige functionaliteiten van de Software de informatie die in de Software of in systemen van Club Leaf is gegenereerd en/of opgeslagen of door u in de Software of anderszins is verstrekt, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens (hierna: de “Gebruikersinformatie”), moet worden verwerkt, doorgezonden, opgeslagen en/of gebruikt. U machtigt Club Leaf en eventuele benodigde onderopdrachtnemers van Club Leaf om deze Gebruikersinformatie vast te leggen, te verwerken, door te zenden, op te slaan en te gebruiken wanneer dit nodig is voor de functionaliteit van de Software, voor de in deze Voorwaarden beschreven doeleinden en in overeenstemming met de privacyverklaring.   

 

AANVAARDBAAR GEBRUIK

Het gebruik van de Software en de Content en eventuele Gebruikersinformatie die in verband met de Software is verzameld, doorgezonden, verwerkt, opgeslagen, gebruikt of geanalyseerd, is beperkt tot de hiervoor beschreven overwogen functionaliteit; daarvoor gelden strikt de hier beschreven voorwaarden van aanvaardbaar gebruik: de Software mag onder geen beding zodanig worden gebruikt dat (a) deze Voorwaarden worden geschonden, (b) een ander wordt lastiggevallen, misbruik van een ander wordt gemaakt, een ander wordt gestalkt of bedreigd of in diskrediet wordt gebracht of anderszins inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een ander of deze rechten worden geschonden (waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomsrechten), (c) onrechtmatig, frauduleus of misleidend wordt gehandeld, (d) gebruik wordt gemaakt van niet door Club Leaf goedgekeurde technologie of andere middelen om toegang te krijgen tot Club Leaf of de Content, (e) gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd systeem of een dergelijk systeem wordt geïntroduceerd, waaronder, maar niet beperkt tot, “robots”, “spiders”, “crawlers” of “offline readers”, (f) wordt gepoogd virussen of andere computercode, bestanden of programma's te introduceren die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur verstoren, vernietigen of beperken, (g) wordt gepoogd onbevoegd toegang te krijgen tot het computernetwerk of gebruikersaccounts, (h) gedrag wordt aangemoedigd dat een strafbaar feit zou opleveren, dat aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of dat anderszins afbreuk zou kunnen doen aan de onderneming van Club Leaf, en (i) wordt gepoogd de servers of netwerken van Club Leaf schade toe te brengen, uit te schakelen, te overbelasten of aan te tasten. Club Leaf behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht een Gebruikslicentie in te trekken, de deelname van een Gebruiker te beëindigen en/of juridische stappen te ondernemen met betrekking tot de Content of het gebruik van de Software wanneer Club Leaf redelijkerwijs van mening is dat de Gebruiker deze Voorwaarden heeft geschonden.

 

VRIJWARING

U stemt ermee in Club Leaf, haar werknemers, opdrachtnemers, functionarissen en bestuurders te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle vorderingen, gerechtelijke procedures, schade, (on)kosten (met inbegrip van advocaatkosten), boetes en aansprakelijkheid die voortvloeien uit uw gebruik dan wel misbruik van de Software of de schending van deze Voorwaarden. 

 

GEEN GARANTIES

De Software wordt “as is” aan u verstrekt en u gebruikt de Software op eigen risico. Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, wijst Club Leaf alle uitdrukkelijke of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van garanties dat de Software verkoopbaar, betrouwbaar of nauwkeurig is of geschikt is voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte, geen inbreuk maakt of vrij is van gebreken of ononderbroken zal werken, of dat het gebruik van de Software door u in overeenstemming is met de op u van toepassing zijnde wetgeving, of dat gebruikersinformatie die in verband met de Software wordt verzonden, met succes, juist of veilig wordt verzonden.

 

GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, is Club Leaf onder geen beding (a) jegens u aansprakelijk ten aanzien van het gebruik van de Software, en/of (b) jegens u aansprakelijk voor indirecte of bijzondere schade, gevolgschade of schadevergoedingen die als voorbeeldfunctie dienen, waaronder, maar niet beperkt tot, schadevergoedingen vanwege verlies van goodwill, winstderving, verlies, diefstal of corruptie van gebruikersinformatie, het onvermogen om de Software te gebruiken of uitval van het Apparaat of een storing daarin. Het enige rechtsmiddel dat u hebt, is het gebruik van de Software staken. Uitsluitend voor zover de hiervoor vermelde beperking van aansprakelijkheid op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Club Leaf (behoudens in geval van overlijden, lichamelijk letsel, opzet of grove nalatigheid zijdens het bestuur van Club Leaf – in welk geval er geen maximale aansprakelijkheid geldt) beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die Club Leaf van u heeft ontvangen in de twaalf maanden voorafgaand aan het incident waardoor u schade hebt geleden.

Club Leaf is niet aansprakelijk jegens u en wordt niet geacht deze Voorwaarden te hebben geschonden wegens vertraagde nakoming of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van Club Leaf ingevolge deze Voorwaarden indien de vertraging of tekortkoming een oorzaak heeft die buiten de redelijke invloedssfeer van Club Leaf ligt (waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsoptreden, oorlog, brand, explosies, overstromingen, terreurdaden, import- of exportregels of embargo's, arbeidsconflicten of het onvermogen om leveringen van goederen of personeel te verkrijgen of vertragingen in die leveringen). Club Leaf kan naar eigen inzicht de uitvoering van een aankoop vertragen of een aankoop geheel of gedeeltelijk annuleren.

 

MERKEN, SOFTWARE EN CONTENT

De logo's, handelsmerken, dienstmerken, grafische voorstellingen, auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten die in verband met de Software worden gebruikt, zijn (geregistreerde) handelsmerken van respectievelijk Club Leaf, haar licentiegevers en/of opdrachtnemers, die geen van alle geheel of gedeeltelijk mogen worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van het handelsmerk. De Software en de Content (kunnen) zijn beschermd op grond van een auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, internationaal verdrag, wet of andere eigendomsrechten.

 

De functionaliteiten en diensten voor CO2-berekening in de Software worden kosteloos aangeboden. Naast de kosten die voor de aankoop van Leaf (met inbegrip van abonnementen) worden gemaakt, kunnen Gebruikers kosten maken die verband houden met het gebruik van het internet of de gegevensoverdracht via de netwerkprovider. Deze kosten zijn voor rekening van de Gebruikers.

 

Club Leaf garandeert niet, en kan ook niet garanderen, dat de in de Software opgenomen of weergegeven informatie te allen tijde volledig, juist en actueel is en vrij is van typefouten. De informatie in de Software is echter met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Club Leaf streeft ernaar juiste en actuele informatie en een ononderbroken, foutloze gegevensoverdracht aan te bieden. De informatie in de Software is van algemene aard en bevat geen advies. 

 

Club Leaf behoudt zich het recht voor om in geval van ongevraagde reclame, zoals spam, en/of ander handelen en nalaten met betrekking tot de Software juridische stappen te ondernemen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, tenzij toepasselijk dwingend recht anders voorschrijft. In het kader van gerechtelijke procedures die uit het gebruik van de Software of uit deze Voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, stemt u er onherroepelijk mee in dat de bevoegde rechtbank te 's-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd is, tenzij toepasselijk dwingend recht anders voorschrijft. 

LOOPTIJD EN BEËINDIGING

Deze Voorwaarden zijn volledig van kracht. Deze Voorwaarden treden in werking zodra u de Software gaat gebruiken en zijn van kracht totdat u het gebruik van de Software staakt.

WIJZIGINGEN

Club Leaf behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden of andere beleidsregels van Club Leaf met betrekking tot het gebruik van de Software op enig moment geheel naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen door de herzieningen in de Software bekend te maken. Het voortgezette gebruik van de Software nadat deze wijzigingen of aanpassingen bekend zijn gemaakt, vormt aanvaarding van deze wijzigingen of aanpassingen. 

ALGEMEEN

U bevestigt en stemt ermee in dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vormen betreffende uw gebruik van de Software en dat deze Voorwaarden in de plaats treden van, en van toepassing zijn op, alle eerdere voorstellen, overeenkomsten of andere mededelingen.

 

We kunnen de in deze Voorwaarden verleende rechten met of zonder voorafgaande kennisgeving intrekken. U dient een intrekking of andere kennisgeving onmiddellijk op te volgen, waaronder, indien van toepassing, door al het gebruik van de Software te staken.

 

Niets in deze Voorwaarden mag zodanig worden uitgelegd dat tussen ons een agentuurrelatie, een partnerschap of een ander samenwerkingsverband tot stand zou worden gebracht. Wanneer we niet van u verlangen dat u een bepaling in deze Voorwaarden nakomt, doet dit geen afbreuk aan ons volledige recht om die nakoming op enig moment daarna wel te verlangen. Wanneer we afstand doen van een schending van een bepaling in deze Voorwaarden, mag dit evenmin worden opgevat of beschouwd als een verklaring van afstand van de bepaling zelf. Ingeval een bepaling in deze Voorwaarden ingevolge toepasselijke wetgeving onafdwingbaar of nietig is of door een toepasselijk(e) arbitraal vonnis of gerechtelijke uitspraak wordt geacht onafdwingbaar of nietig te zijn, worden deze Voorwaarden door die onafdwingbaarheid of nietigheid niet in hun geheel onafdwingbaar of nietig, maar worden deze Voorwaarden voor zover mogelijk door de rechtsprekende instantie zodanig gewijzigd dat de oorspronkelijke bedoeling van partijen, zoals die in de oorspronkelijke bepaling tot uitdrukking komt, zoveel mogelijk wordt benaderd.

CONTACT EN GEGEVENS

Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden of contact met ons willen opnemen betreffende de Software, bijvoorbeeld met een klacht of aanspraak, dan kunt u zich wenden tot: 

 

Club Leaf B.V., statutair gevestigd te (4823 GL) Breda aan Asterdse Sluis 22, DPO@clubleaf.com.

bottom of page